Privacyverklaring

Advizie wil u met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kunt u lezen wat er met uw gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van Advizie is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.

Advizie verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Advizie. Algemene gegevens kunnen (als u daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Advizie te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Advizie mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Advizie u een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal Advizie de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. Advizie controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat u bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Advizie geen overeenkomst met u af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Advizie informeert u in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website

Advizie houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die u op contactformulieren invult.

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten, nieuws, producten van Advizie.

Verkrijging van gegevens

Advizie verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

· U geeft de gegevens zelf aan Advizie;

· Advizie krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;

· U hebt contactgegevens ingevuld op de website;

· Advizie heeft openbare bronnen geraadpleegd;

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

· Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;

· Advizie aan een wettelijke verplichting moet voldoen;

· Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

· Advizie kan u op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

Bewaartermijnen

Advizie heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.

· Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst 4 weken

· Bijzondere gegevens 1 jaar

· Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie 7 jaar

Contactgegevens die u op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert Advizie uw gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht Advizie zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Beveiligingsniveau

Advizie beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien u van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Advizie. De contactgegevens onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers

Indien u een relatie met Advizie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres uw persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door Advizie verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Advizie schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van Advizie. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kun je na melding bij Advizie ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Aanpassen privacy verklaring. Advizie heeft het recht om haar privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website Advizie.nl worden gepubliceerd. Contactgegevens: Heb je vragen of verzoeken, stuur deze dan naar: Advizie.nl, info@advizie.nl Kvk 17240238